Privacy Policy

GDPR

co2gether_logo

Πολιτική Απορρήτου

Για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου www.co2gether.gr και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies, πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα cookies  και πώς μπορείτε να τα διαγράψετε.

 Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Ορισμένα από τα Cookies που χρησιμοποιούμε σας επιτρέπουν να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε.

Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Co2gether

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνιστούν τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού και των νόμων για την προστασία των δεδομένων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

Η Co2gether συλλέγει και διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο ΓΚΠΔ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. Το διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να φτάσει έως τα 20 έτη, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η Co2gether διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της, όπως για την υπεράσπιση ή τη θεμελίωση νομικών αξιώσεών της.

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τoν υπεύθυνο επεξεργασίας της Co2gether την επιβεβαίωση ή μη της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν όπως:

 • Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 • Τους παραλήπτες / αποδέκτες στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να αποκαλυφθούν
 • Την ενδεχόμενη μεταφορά σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό (και κατά περίπτωση τις κατάλληλες διασφαλίσεις που υφίστανται)
 • Την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα
 • Tην ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, καθώς και τη σημασία και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς, όταν και εφόσον αυτό ισχύει

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 33 του ΓΚΠΔ), η Co2gether ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα γνωστοποιεί άμεσα την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή (άρθρο 55 ΓΚΠΔ), εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Εφόσον η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, θα συνοδεύεται από υποχρεωτική αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.

 

Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στην Co2gether είναι εμπιστευτικές και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Η Co2gether ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε:
 • Εξωτερικούς συνεργάτες κατόπιν έννομης υποχρέωσής της. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψηλού επιπέδου και γίνεται πάντα εξ ονόματος της Co2gether.
 • Σε τρίτα πρόσωπα χωρίς υφιστάμενη συνεργασία. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψηλού επιπέδου και γίνεται μόνο για να υπερασπιστεί το συμφέρον του υποκειμένου ή/και εφόσον απαιτείται εκ του νόμου.
 • Δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Co2gether είναι τα παράκατω:
 • Λίστα αποδεκτών των νέων της Co2gether και των ειδήσεων της Κ.Α.Λ.Ο: Ον/μο, mail
 • Υποψήφιοι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, mail, ΑΦΜ, τηλέφωνο, βιογραφικό και λοιπά στοιχεία που συνοδεύουν, βεβαίωση λογαριασμού Ασφάλισης, επιχείρηση που εργάζεται ο ενδιαφερόμενος
 • Ομιλητές/ συμμετέχοντες εκδηλώσεων: ονοματεπώνυμο, mail, τηλέφωνο, βιντεοσκόπηση/screenshot
 • Στοιχεία ωφελούμενων για τους οποίους η Co2gether λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία και Προσωπικά στοιχεία συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 περ. α’ του ΓΚΠΔ
 • Ερωτώμενοι σε έρευνα: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, απαντήσεις σε κοινωνικοοικονομικές έρευνες, εισόδημα, κατοικία, μορφωτικό επίπεδο
Εργαζόμενοι: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, συνολικό κόστος μισθοδοσίας, πτυχία, βεβαίωση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, καταστάσεις από ΣΕΠΕ, πτυχία, τίτλοι πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών, φωτογραφίες για ιστοσελίδα  

Σε ποιους να απευθυνθείτε

Η συμπλήρωση του αιτήματος πρόσβασης υποκειμένου σε θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά του δεδομένα μπορεί να υποβληθεί γραπτώς αποστέλλοντας στη διεύθυνση της έδρας μας την επιστολή σας ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που θα λάβουμε αίτημα ηλεκτρονικά ή εγγράφως θα παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή ή αντιστοίχως εγγράφως (εκτός αν έχετε ζητήσει διαφορετικά). Νομικός της Co2gether, DPO, θα έρθει σε επαφή μαζί σας αφότου έχει επαληθεύσει, εφόσον χρειαστεί, την ταυτότητά σας. Θα συγκεντρώσουμε άμεσα όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που διατηρούμε και θα διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες του αιτήματος πρόσβασης θα παρέχονται σε μια κοινά αποδεκτή μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, συνδυασμός) και θα σας τις αποστείλουμε (σε ένα μήνα το αργότερο από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος). Σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης του αιτήματός σας στο ως άνω χρονικό όριο, θα σας ενημερώσουμε με επιστολή εντός 30 ημερών και θα σας κρατάμε ενήμερο για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. Εάν δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για να εντοπίσουμε τα αρχεία σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, τη μεταφορά τους σε άλλη εταιρεία  ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών όταν αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (δρ.Μαρία Ζαφειροπούλου, Ρήγα Φεραίου 102-104, 26222, Πάτρα) που έχει ορισθεί για την Co2gether στον τηλεφωνικό αριθμό:  6970069201, καθώς και στο email: info@co2gether.gr

Επίσης, σε περίπτωση που εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος δεν έχουμε προβεί σε καμία ενέργεια, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπου είναι δυνατόν, θα σας παρέχουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ενεργήσαμε και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην ιστοσελίδα www.dpa.gr

Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τελευταία ενημέρωση, 05/02/2022

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
elEL
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο