Terms & Conditions

GDPR

co2gether_logo

Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.co2gether.gr σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής αναφερόμενος ως ΓΚΠΔ) αλλά και του Νόμου 4624/2019. H Co2gether (εφεξής εταιρία ή Co2gether) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία εντασσόμενη στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με το Ν. 4430/2016  η οποία συστάθηκε με το από 09/09/2021 Καταστατικό. Η έδρα του φορέα ευρίσκεται εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα επί της διεύθυνσης Ρήγα Φεραίου 102-104 στο κέντρο της πόλης της Πάτρας. Οι κατευθυντήριες αρχές  που διέπουν τη λειτουργία της είναι οι ακόλουθες:

  • η άρση των κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας,
  • η μείωση του κοινωνικού και οικονομικού χάσματος μεταξύ διαφόρων ηλικιακών ομάδων και συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων πληθυσμού,
  • η αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων,
  • η ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής καινοτομίας με έμφαση στη συμμετοχική διαδικασία,
  • οι ευκαιρίες στην απασχόληση και απασχολησιμότητα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,
  • ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες,
  • η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
  • ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση τοπικών σχεδίων κοινωνικών πολιτικών σε τομείς όπως στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στον πολιτισμό, στην απασχόληση και
  • η αναζήτηση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις.
  • Κάθε χρήση της σελίδας www.co2gether.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και ενδελεχώς τους όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, σε περίπτωση δε διαφωνίας, οφείλει να απέχει από τη χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  • Η Co2gether, ως υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές και απαιτήσεις του νέου ΓΚΠΔ (GDPR) διασφαλίζοντας την δίκαιη, διαφανή, ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία, συλλογή, διατήρηση και επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (πελατών, προσωπικού, συνεργατών).
  • Η Εταιρεία στο πλαίσιο της αρχής της εταιρικής ευθύνης και λογοδοσίας διαθέτει κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο, προστασία και διασφάλιση των προσωπικών στοιχείων σας σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Eυθύνη Co2gether και χρηστών/επισκεπτών ιστότοπου

Πνευματικά δικαιώματα

Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Co2gether

Άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/επισκεπτών

Eυθύνη Co2gether και χρηστών/επισκεπτών ιστότοπου

Η Co2gether καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η Co2gether δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες που σχετίζονται με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του που οφείλονται  ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα,, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και της λειτουργίας του γενικότερα.

Επίσης, η Co2gether δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ. Ευθύνη επισκεπτών/χρηστών.

Η Co2gether καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η Co2gether δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες που σχετίζονται με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του που οφείλονται  ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα,, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και της λειτουργίας του γενικότερα.

Επίσης, η Co2gether δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ. Ευθύνη επισκεπτών/χρηστών.

Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και προώθηση των πληροφοριών και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης της Co2gether για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά.

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί, αποδέχεται και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του παρόντος ιστότοπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά μία δωρεά συμφωνεί στην παροχή αληθών και ακριβών πληροφοριών. Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη, στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, που ενδέχεται να ενυπάρχουν σε αυτόν. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., και εν γένει όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Co2gether και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία της Co2gether ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του παρόντος ιστότοπου.

Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Co2gether

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνιστούν τα προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού και των νόμων για την προστασία των δεδομένων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

Η Co2gether συλλέγει και διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο ΓΚΠΔ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. Το διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να φτάσει έως τα 20 έτη, βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η Co2gether διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της, όπως για την υπεράσπιση ή τη θεμελίωση νομικών αξιώσεών της.

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τoν υπεύθυνο επεξεργασίας της Co2gether την επιβεβαίωση ή μη της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν όπως:

 • Τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 • Τους παραλήπτες / αποδέκτες στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να αποκαλυφθούν
 • Την ενδεχόμενη μεταφορά σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό (και κατά περίπτωση τις κατάλληλες διασφαλίσεις που υφίστανται)
 • Την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα
 • Tην ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, καθώς και τη σημασία και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς, όταν και εφόσον αυτό ισχύει

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 33 του ΓΚΠΔ), η Co2gether ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα γνωστοποιεί άμεσα την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή (άρθρο 55 ΓΚΠΔ), εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Εφόσον η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, θα συνοδεύεται από υποχρεωτική αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.

Άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/επισκεπτών

Τα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και δικαίωμα απόκτησης αντιγράφων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον χρήστη/επισκέπτη που τηρούνται στα αρχεία μας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον χρήστη/επισκέπτη στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον χρήστη/επισκέπτη εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του/της ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Co2gether.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (δρ.Μαρία Ζαφειροπούλου, Ρήγα Φεραίου 102-104, 26222, Πάτρα) που έχει ορισθεί για την Co2gether στον τηλεφωνικό αριθμό: 6970069201, καθώς και στο email: info@co2gether.gr. H Co2gether θα απαντήσει εγγράφως σε κάθε αίτηση (ηλεκτρονική ή έγγραφη) εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

Επίσης, σε περίπτωση που εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος δεν έχουμε προβεί σε καμία ενέργεια, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπου είναι δυνατόν, θα σας παρέχουμε τους λόγους για τους οποίους δεν ενεργήσαμε και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελίας στην ιστοσελίδα www.dpa.gr

Τελευταία ενημέρωση, 10/02/2022

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
elEL
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο